Platby

Úplatu za předškolní vzdělávání řeší směrnice č. 3/2013 ke stanovení výše úplaty.

Plátcem se rozumí zákonný zástupce dítěte, rodič nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje.

Úplatu uhradí plátce za dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku a za dítě s povoleným odkladem školní docházky v případě, že již vyčerpalo 12 měsíční bezúplatnost v posledním ročníku mateřské školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí plátci za dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku a za dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky a nevyčerpal 12 měsíční bezúplatnost v posledním ročníku MŠ.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přijatého k celodenní docházce

(i nevyužitá) činí 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Osvobození od úplaty a prokázání nároku

1) Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ osvobodí ředitelka plátce, pokud:        

  • pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • plátci náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • pobírá dávky pěstounské péče na dítě

2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení, o přiznání  

    zvýšení příspěvku na péči dítěti a rodiči.

3) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od

    úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

 

Úplata se platí hotově nebo bezhotovostně.

Hotově - pověřené pracovnici MŠ v předem vypsaném termínu.
Bezhotovostně - inkasem z bank. účtu zákonných zástupců od 15. dne v měsíci

Úhrada stravného
Děti 3-6 leté                                                            děti s odloženou školní docházkou
              celodenní strava            29,- Kč                                            31,- Kč
              přesnídávka                    7,- Kč                                              7,- Kč
              oběd                              15,- Kč                                            17,- Kč
              odpol. svačina                 7,- Kč                                              7,- Kč

 

Stravné se platí hotově vedoucí ŠJ v předem vypsaném termínu nebo bezhotovostně inkasem z bankovního účtu zákonných zástupců od 15. dne v měsíci.

Zákonní zástupci jsou povinni se prokazatelně seznámit se směrnicí o úplatě a stravování.

Směrnice jsou v písemné podobě vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých třídách.

 

Co nabízíme navíc veřejnosti?
Zahrada  je zpřístupněna  od května do října dětem do 10 let věku v doprovodu rodičů po ukončení  každodenního provozu MŠ.

Provozní doba zahrady je platná pouze za příznivého počasí, které nebrání bezpečnému pobytu a využití herních prvků:

květen, červen, září, říjen    

v pracovní dny                        16.00 -18.00 h
sobota, neděle a svátky          14.00 -18.00 h

červenec 2014                       

pondělí až neděle    9.00 -11.00, 14.00 -19.00 h

srpen  2014                          

v pracovní dny              16.00 - 19. 00h

sobota, neděle a svátky  9.00 -11.00, 14.00 -19.00 h


Kontakt

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30
Karviná-Nové Město
Sokolovská 602/
735 06
IČ: 71000836


ředitelka, ved. ŠJ, kuchyně 599525643
do třídy berušek 776672861
do třídy sluníček 776672859
do třídy hvězdiček 776672857
do třídy motýlků 776672856